ASSIGNATURES DE MODALITAT

ANÀLISI MUSICAL 1 i 2

"Quan escoltem música, hem de tenir en compte les lleis físiques del so, del temps i de l'espai amb cada nota que sentim. L'oient ha d'adaptar la seva capacitat de concentració i fins i tot la seva consciència per tal de rebre el material musical.[...] Evidentment és possible sentir sense escoltar, tant com ho és mirar sense veure. [...] Escoltar, doncs, és sentir i pensar."

La música que ens envolta, està esperant que la redescobrim, a vegades, fins i tot, més enllà dels nostres gustos musicals. Aquesta matèria vol iniciar l'alumne en la percepció auditiva: introduint tant conceptes propis del llenguatge musical com estètics (estretament relacionats amb la història de la música), a través de l'entrenament de l'oïda. També aspira a fer reflexionar l'estudiant sobre diferents temes, polèmiques i successos musicals passats, presents i futurs del món que ens envolta.  

Aquesta matèria es cursa tant a primer com a segon del batxillerat d'arts escèniques, 4h a la setmana. Durant el primer curs es consolidaran conceptes bàsics del llenguatge musical i l'estètica treballant l'escolta atenta de forma molt guiada.

L'Anàlisi Musical està present en l'ensenyament de la música des dels seus inicis, ja que, a través de l'observació i escolta atenta d'obres o fragments, el seu estudi familiaritza l'alumnat amb les característiques d'un llenguatge amb regles pròpies que, no obstant això, té moltes semblances amb el llenguatge parlat i escrit, des dels elements més petits fins al discurs complet. El batxillerat és el moment idoni per  aprofundir en l'estudi de l'obres i les seves característiques, una vegada coneguts els elements i procediments bàsics de la música.


ANATOMIA APLICADA 1

La matèria Anatomia Aplicada de la modalitat d'arts escèniques, música i dansa combina els coneixements de la morfoanatomia i fisiologia del cos humà i l'aplicació dels coneixements adquirits a la percepció del cos estàtic i del cos en moviment, atès que el cos és el vehicle i l'instrument per expressar-se, físicament i emocional, en els tres dominis artístics que configuren les arts escèniques, música i dansa.

L'anatomia aplicada s'incorpora, així, als ensenyaments generals artístics i fonamenta, amb les aportacions de la ciència, la pràctica artística. Els coneixements anatòmics i fisiològics capaciten l'alumnat per al coneixement, la millora i la cura del cos, amb plena consciència corporal, i esdevenen un pas imprescindible per poder desenvolupar plenament les diferents especialitats de les arts escèniques.

La matèria incorpora de manera integrada diversos coneixements del camp de l'anatomia, la fisiologia i la patologia sense perdre de vista la finalitat bàsica que és la potenciació i millora del rendiment físic i artístic de l'alumnat d'arts escèniques, tot valorant i posant en acció els aspectes de protecció i prevenció dels accidents i les patologies que aquests coneixements incorporen als aprenentatges i faciliten posar-los a la pràctica.


LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 1

La matèria de Llenguatge i Pràctica Musical aprofundeix en la formació musical en l'àmbit del llenguatge des de dos vessants: el coneixement i la pràctica, i proporciona les destreses comunicatives, expressives i creatives que s'apliquen en el fet musical. El llenguatge musical, com a acte comunicatiu, se situa en la base de la pràctica musical, tant individual com en grup.

L'aprofundiment en el seu coneixement possibilita una major capacitat d'expressió, augmenta la capacitat de gaudir de la música en tots els seus vessants i permet acostar-s'hi amb un criteri ampli, afavorint la visió crítica i la comprensió d'altres cultures musicals. Les finalitats de la matèria són diverses i abasten el coneixement i la pràctica de les destreses musicals, el cant i la interpretació instrumental, l'escolta significativa i la creació, i la dimensió estètica, social i cultural del fet musical.

Relacionat amb el caràcter terminal dels estudis de batxillerat, la matèria continua i amplia els coneixements i les destreses desenvolupats en etapes anteriors i els aporta coherència en relació amb la comunicació i la posada en escena. L'alumnat ha de poder prendre decisions davant situacions molt diverses: participar en projectes artisticomusicals, donar la seva opinió amb esperit crític i saber valorar l'esforç en relació amb els resultats.

Aquests aspectes tan importants han de tenir el seu propi espai dins la programació de la matèria, s'han de fer palesos i s'han de poder avaluar no com una competència per a assolir a llarg termini, sinó com a part d'un procés de millora que cal observar i incentivar. La motivació compartida, la constància, la pràctica, tant individual com en grup, el gust estètic i la comprensió de l'exigència dalt de l'escenari s'aniran construint des d'aquesta base.

La pràctica musical en grup potencia l'autoestima de l'alumnat, que pren consciència del paper decisiu que té individualment i amb tot el grup. Alhora implica respecte, participació, corresponsabilitat, habilitats socials, atenció, memòria, constància, presa de decisions compartida, negociació constant durant el procés i reflexió crítica. Aquesta dimensió personal, social i comunicativa del fet musical situa l'alumnat en el centre del protagonisme de la vida musical del seu entorn, i enriqueix la seva experiència d'expressar i canalitzar emocions i sentiments. 


FONAMENTS DE LES ARTS 1 i 2

Fonaments de les Arts és una matèria que té com a objecte d'estudi les obres i les produccions artístiques, incloent-hi les manifestacions de la cultura visual, les arts escèniques i la música, enteses com a produccions resultants de la creativitat i actuació humanes, que s'expressen amb codis propis i enriqueixen la visió global de la realitat i les seves múltiples formes de manifestar-se.

Comprèn diferents períodes històrics i diferents civilitzacions perquè es pretén donar una visió global dels canvis i continuïtats de les arts, centrant l'atenció especialment en les manifestacions artístiques dels períodes més recents. 


CULTURA AUDIOVISUAL 2

La matèria de Cultura Audiovisual té com a objectiu fonamental l'enriquiment de la capacitat de l'alumnat d'observar, analitzar, relacionar i comprendre la diversitat d'elements i fenòmens que constitueixen la Cultura Audiovisual del seu temps. Aquesta matèria té com a prioritat promoure la formació de ciutadans i ciutadanes competents, reflexius, participatius i selectius respecte de la realitat audiovisual que els envolta. L'alumnat ha d'adquirir progressivament la capacitat d'apreciar les creacions audiovisuals, ha d'esdevenir alhora productor, comunicador actiu, emissor i consumidor crític de missatges audiovisuals, i ha de dirigir les seves reflexions i propostes de treball, individuals o col·lectives, cap a un àmbit més ampli, indagant i incidint en l'entorn cultural, social i públic en el qual està immers.

L'alumnat reprèn el bagatge adquirit anteriorment, sobretot en les arts plàstiques, les ciències socials i la tecnologia, i aprofundeix de manera més conceptual i especialitzada en l'anàlisi, interpretació, expressió i comunicació amb les diferents variants del llenguatge tecnològic de la imatge, tant visual com audiovisual, per tal d'incrementar les seves aptituds creatives, emocionals, crítiques, comunicatives i d'alfabetització visual i audiovisual.

Aquesta matèria comporta el domini de conceptes, procediments i actituds relacionats amb la competència comunicativa visual i audiovisual, la competència en la sensibilitat estètica, la competència en la creativitat artística i la competència cultural artística.  


ARTS ESCÈNIQUES 2

L'alumnat que cursa l'assignatura d'Arts Escèniques aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l'ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d'expressió corporal.

Els objectius i els continguts d'aquesta matèria s'articulen entorn de tres eixos d'actuació fonamentals: en primer lloc, potenciar la formació integral de l'alumnat, a través d'una formació artística vivencial i eminentment pràctica; en segon lloc, incidir en aspectes com la creativitat a través d'un muntatge relacionat amb les variades possibilitats que ofereixen les arts escèniques i, en tercer lloc, contribuir al desenvolupament personal, ampliant l'horitzó de l'experiència individual i afavorint actituds d'empatia en relació amb les dinàmiques de grup, que en aquesta matèria són molt importants, ja que es tracta d'un treball en equip. La matèria també contribueix a despertar la sensibilitat i l'interès de l'alumnat envers les manifestacions artístiques.

La matèria d'Arts Escèniques desenvolupa les competències següents: la competència artística i cultural, la competència comunicativa i expressiva i la competència social i ètica.