BATXILLERAT D'ARTS ESCÈNIQUES

INSTITUT EL CASTELL - ESPARREGUERA

Des del curs 2012-13 el nostre Institut va començar a oferir la modalitat de Batxillerat d'Arts Escèniques, Teatre, Música i Dansa. Aquesta modalitat de Batxillerat va suposar per a tot l'Equip Docent un gran repte, definit tant pel propòsit d'oferir una formació de qualitat als alumnes que escollissin aquesta modalitat, com per la possibilitat d'incloure l'alumnat d'ESO i altres modalitats dels Batxillerats en projectes artístics o musicals de gran abast.

El Batxillerat d'Arts Escèniques no deixa de ser una formació integral que prepara l'alumne per a uns estudis superiors. Però amb l'afegit que valora l'ensenyament seriós i rigorós de matèries de la modalitat d'arts a l'etapa secundària postobligatòria. Apropa els alumnes als coneixements bàsics de la formació corporal, la música i la dansa. Coneixements que poden resultar molt útils en posteriors formacions de tipus social i/o cultural, ja que molts continguts són de vessant pràctica i experiencial. La voluntat del nostre centre és facilitar tots els contextos possibles on els alumnes puguin posar en joc les seves habilitats i destreses artístiques, aprofitant aquestes situacions per treballar valors.